Header
Szerződési feltételek és adatvédelmi nyilatkozat
Hogyan használható fel a webvizio.hu-n található tartalom idegen honlapon, más médiádban?
A webvizio.hu honlapon található információ a Webvízió Kft./Ez Design Kft. szellemi terméke. A honlap tartalmát idézni egészben vagy részletekben kizárólag a Webvízió Kft./Ez Design Kft. írásos beleegyezésével engedélyezett.
Azonban kifejezetten örülünk neki, ha máshol megjelenik egy cikkünk egészben vagy részletekben. Kérem, hogy ha szeretné felhasználni valamelyik cikkünket, egyeztessen velünk az alábbi elérhetőségek egyikén: info@webvizio.hu email címen vagy ha már Webvizios ügyfelünk, hivja Info-vonalunkat: 0670/866-54-63
Annyit kérünk csak, hogy

  1. a publikáció előtt hadd nézzük meg az Ön által szerkesztett anyagot,
  2. a publikáció címe alatt jelenjen meg a szerzőnk neve,
  3. a cikk végén a forrást így jelölje meg:
    "Forrás: webvizio.hu - Webvízió Kft."
Az engedélyezés nem automatikus, minden esetben a Webvízió Kft./Ez Design Kft. előzetes írásos engedélye szükséges, és fenntartjuk az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után.
Adatvédelmi nyilatkozat
A Webvízió Kft./Ez Design Kft. elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött. A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Webvízió Kft./Ez Design Kft. nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. Az Webvízió Kft./Ez Design Kft., mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Webvízió Kft./Ez Design Kft. az Ön által - szolgáltatásunk igénybe vételével - az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.
Biztonság
A Webvízió Kft./Ez Design Kft. elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.
A cookie-k használatáról
A "cookie"-k, vagy "sütik" lehetővé teszik, hogy Önnek egy adott számítógépről csak egyszer kelljen regisztrálnia, majd utána bármikor korlátlanul használhassa a Honlapot. A "cookie" egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára kerüljön. Ha Ön erre engedélyt ad, akkor a böngészője egy kis fájlban ráteszi a szöveget a meghajtóra.
Felelősség
A webvizio.hu oldalon olvasható és letölthető tanulmányok a Webvízió Kft./Ez Design Kft. munkatársainak szubjektív véleményét reprezentálják. A Webvízió Kft./Ez Design Kft. nem vállal felelősséget a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.
Garanciális feltételek
A spotok újraforgatására nincs lehetőség, ezért ha Önnek fontos, hogy 100%-ban kontrolálja a színész előadását és csak így felel meg az Ön elvárásának a leforgatott videó, úgy lehetősége van a forgatás időpontjában jelen lenni a budapesti stúdiónkban. Csak így tudjuk garantálni, hogy egyezik az előadásmód az Ön ízlésével.
A webvizio.hu - amennyiben ügyfelünk szolgáltatásunkkal nem elégedett - a webspot a Megrendelő weboldalára történő kikerülésétől számított fél éven belül az alábbi díjszabásban szereplő gyártási költséget 8 napon belül visszautalja mindenfajta magyarázkodás, bizonyítási kényszer nélkül, valamint a spotot eltávolítja a megrendelő weboldaláról.
A számlák fizetési határideje alapértelmezésben 8 nap, a számla kiállítástól számítva. Ettől való eltérési szándékukat, a megrendeléskor, vagy a megjegyzés rovatban jelezzék ügyfélszolgálatunknak. A gyártási költségre vonatkozó pénzvisszafizetési garanciát kizárólag határidőre történő fizetés esetén tudjuk vállalni, ezért a fizetési határidők pontos betartására kérjük fokozottan figyeljenek, mivel a rendszer már egy napos csúszást sem tolerál. Kérjük szíves megértésüket!
Amennyiben igénybe veszi a szolgáltatást és rendelését elküldi, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja a jelen nyilatkozatban rögzített Feltételeket, amely Ön, és a Szolgáltató között létrejött.
A szolgáltató felel a videók minőségéért, valamit véleményezi azt szakmailag az előzetes marketingkonzultáció során, ezen kívül a biztosítja a videók üzembe helyezését, a megrendelő weboldalára. A megrendelő személyesen megjelenik a forgatáson, amely garantálja a kiváló eredményt, illetve megad minden technikai segítséget, hozzáférést ahhoz, hogy a szolgáltató üzembe helyezhesse a spotokat az általa megadott weboldalon. A szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal tartalmáért, illetve annak színvonaláért.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a nyilatkozatot, és a szerződést, a változtatások azonban nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes szerződési feltételeket.
A szolgáltatást csak cselekvőképes természetes, ill. jogi személy veheti igényben és adhatja le a megrendelést. A rendelés elküldésével a megrendelő és a szolgáltató között, mint távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a díjat számla kiállításától 8 napon belül átutalással kiegyenlíti.
A szerződő felek:
A szerződés a szolgáltató, és a megrendelő, között jön létre. A szolgáltató az általa üzemeltetett weblapon keresztül leadott megbízásokért felel, azt nyilvántartja és a szerződés keretei között teljesíti. A rendelés elfogadásához az Ön, vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelői oldalon található űrlapon kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak a rendelést töröljük és a teljesítésétől indoklás nélkül elállunk. A rendelés státuszáról e-mailben értesítjük.
A munkafolyamat a számla ellenértékének számlánkra történő beérkezésekor kezdődik el.
Jótállás, szavatosság:
A Szolgáltató a megrendeléstől számított nyolc munkanapon belüli indoklás nélküli elállási jogot biztosít. Elállás esetén a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül Szolgáltató visszatéríti.
Az elállás miatt felmerült költségek rendezése a távollévők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján történik.
Az elállás során:
- a megrendelő/vevő viseli az elállásból eredő minden felmerülő költséget
- az elállás esetén a már teljesítet szolgáltatás visszajár, illetőleg sem részben sem egészben nem felhasználható
- a számla visszaküldésére köteles a megrendelő
- amennyiben a szolgáltatás már felhasználásra került akár teljes egészében akár részleteiben, a Szolgáltató kártérítés iránti igényét fenntartja, amelynek megtérítésére a megrendelő köteles
A megrendelő a kifogásait az ügyfélszolgálat keretei között érvényesítheti.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az weboldalon esetlegesen előforduló elírási hibákért. Az árváltozás jogát fenntartja.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben, weboldalon szereplő szolgáltatás és a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó törlésre, szüneteltetésére, változtatásra bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű, vagy részleges megszüntetésére. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt Szolgáltatás átvételéről és a számla kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a Szolgáltatás teljesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Szolgáltató számára. Ilyen esetben a többletköltségről a Szolgáltató számlát állít ki és megküldi a Megrendelő részére.
Titoktartás
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megbízási szerződés teljesítése során a webvizio.hu –ról, a termékről, a tudomásara jutott bizalmas információ, tény, adat, üzleti titkot képez.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a bizalmas információ, tény vagy adat illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli közlése is nyilvánosságra hozatalnak minősül.
A megrendelő nem jogosult a másik fél által rendelkezésére bocsátott anyagot, adatot, dokumentumot, információt, szellemi termeket, eljárást, szabályzatot, tervet, marketing anyagot, gyártási eljárást és egyéb jogi, gazdasági, informatikai, szervezési vagy műszaki információt a szerződés keretein kívül felhasználni, azokat a másik fél érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik személy szamara semmilyen formában nem szolgáltathatja ki.
Kivételt képez, ha a szolgáltató erre írásban, feljogosítja.
A titoktartási kötelezettség megsértésének következményei a megrendelőt a szerződés fennállása alatt, és a szolgáltatott termék felhasználásának időtartama alatt állnak fenn.
Megrendelő köteles megtéríteni a másik félnek azt a vagyoni, és nem vagyoni kárát, amelyet a titokvédelmi kötelezettsége megszegésével okoz.
Díjszabás, díjcsomagok
A megrendelhető díjcsomagok nettó költségmegoszlása a következő:
BASIC CSOMAG ÁRA A KÖVETKEZŐ TÉTELEKET TARTALMAZZA:
Forgatás előkészítés (súgóprogramozás, szövegszerkesztés): 20.000 Ft,-
Előadói költségek (jogdíj, utazási költség, stáb): 15.000 Ft,-
Technikai költségek: 20.000 Ft,-
Gyártási költség: 50.000 Ft,-
Videoeditálás költsége: 25.000 Ft,-
Megjelenítő modul programozása: 15.000 Ft,-
Összesen: 145.000 Ft,-+ÁFA


PRÉMIUM CSOMAG ÁRA A KÖVETKEZŐ TÉTELEKET TARTALMAZZA:
Forgatás előkészítés (súgóprogramozás, szövegszerkesztés): 25.000 Ft,-
Előadói költségek (jogdíj, utazási költség, stáb): 15.000 Ft,-
Technikai költségek: 35.000 Ft,-
Fotósorozat gyártási költsége: 10.000 Ft,-
Gyártási költség: 60.000 Ft,-
Videoeditálás költsége: 30.000 Ft,-
Megjelenítő modul programozása: 20.000 Ft,-
Összesen: 195.000 Ft,-+ÁFA


PRESZTÍZS CSOMAG ÁRA A KÖVETKEZŐ TÉTELEKET TARTALMAZZA:
Személyes Marketing konzultáció: 25.000 Ft,-
Forgatás előkészítés (súgóprogramozás, szövegszerkesztés): 25.000 Ft,-
Előadói költségek (jogdíj, szinész): 30.000 Ft,-
Greenbox Stúdió bérleti díj: 45.000 Ft,-
Technikai költségek (kamera): 45.000 Ft,-
Fotósorozat (igény szerint): 10.000 Ft,-
Gyártási költség: 115.000 Ft,-
Videoeditálás költsége: 55.000 Ft,-
Megjelenítő modul programozása: 45.000 Ft,-
Összesen: 395.000 Ft,-+ÁFA
Színészeinknek határozatlan időre szóló szerződése van a Webvizio-val. A gyártási költség a színész díjától független.
Esetleges engedmények KIZÁRÓLAG a gyártási költség terhére tehetők, mivel a többi költség fix díjon és további szerződéseken alapul.
A megrendelő a Webvizió szolgáltatásának igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webspot kezelő felületén a Webvizió márka jelzés szerepel, amely le nem cserélhető és el nem tüntethető.
Kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal info@webvizio.hu email címen vagy ha már Webvizios ügyfelünk, hivja Info-vonalunkat: 0670/866-54-63
Webvízió Kft.
Székhely: H-6722 Szeged, Rigó u.22
Levelezési cím: H-6725 Szeged, Petőfi S. sgt. 52.
Tel.: (+36) 62/44-00-16
Mobil: 70/866 54 63
E-mail: info@webvizio.hu
Web: www.webvizio.hu
Ez Design Kft.
Székhely: H-6725 Szeged, Petőfi S. sgt. 52.
Levelezési cím: H-6725 Szeged, Petőfi S. sgt. 52.
Tel.: (+36) 62/44-00-16
Mobil: 70/452 22 26
E-mail: info@ezdesign.hu
Web: www.ezdesign.hu
A webvizio munkatársai.